1355

1-24 of 33

نگاهی به سینما در سال 1354

اخبار فیلمخانه ملی ایران، پخش فیلم های مهم در انجمن فرهنگی ایران و امریکا، پخش فیلم در دانشگاه هنرهای زیبا، پخش فیلم در سینمای آزاد، بررسی جشنواره ها
10,000 تومان

اخبار سینما در سال 1354

جایزه ویسپادن برای دوران بلوغ سهراب شهیدثالث، اقتصاد سینما در فرانسه، نحوه تولید و پخش فیلم در فرانسه
10,000 تومان

صحرای تاتارها از رم تا بم

ساخت فیلم صحرای تاتارها در ایران. بهمن فرمان آرا، ژاک پرن، لوران ترزیف، ماکس فون سیدو، والریو زورلینی در ایران. عکس سعید کنگرانی با زورلینی
10,000 تومان